Jobs

  ช่างเทคนิค ( Technician ) 15 อัตรา
- เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า /อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าจะพิจารณาพิเศษ
- เบี้ยเลี้ยง โบนัส  สวัสดิการฯลฯ

Copyrights © 2009 www.ges-schneider.com All Rights Reserved.
counter