Jobs

Engineer /ช่างเขียนแบบ 5 อัตรา
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญาตรี ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบไฟฟ้า จะพิจาณาเป็นพิเศษ
Copyrights © 2009 www.ges-schneider.com All Rights Reserved.
counter